Kwaliteit voorop:
Door het gebruik van solide en oersterke dieselmotoren als basis zijn de Timray scheepsdieselmotoren betrouwbare voortstuwingsmotoren voor uw boot. Oorspronkelijk zijn deze motoren ontworpen voor zwaar en langdurig gebruik met een eenvoudige bediening en minimaal onderhoud. Hierdoor zijn de door TIMRAY gemariniseerde scheepsdieselmotoren een kwalitatief en betrouwbaar product. Deze kwaliteit wordt verder gegarandeerd door diverse controles: bij de fabricage van het basisblok, na de marinisering en vervolgens nogmaals voor aflevering in Nederland (altijd met proefdraaien). Elk jaar groeit het aantal tevreden klanten die dit ook als zodanig ervaren (klik hier voor een impressie van de vele gebruikerservaringen die wij in de afgelopen decennia hebben ontvangen . Het groeiend aantal positieve reacties en het feit dat de motoren eigenlijk veel zwaardere functies kunnen uitvoeren dan ze als scheepsdiesel moeten uitvoeren (klik hier voor voorbeelden van andere en zwaardere toepassingen van exact dezelfde basismotoren), heeft TIMRAY doen besluiten om naast de wettelijke 2 jaar garantie, een toevoeging op de garantie van alle motoren te geven en deze uit te breiden tot maar lieftst vijf jaar. Hierdoor geeft Timray nog meer zekerheid en vertrouwen voor een betaalbare scheepsmotor die vanzelfsprekend ook aan de laatste Europese richtlijnen voor de pleziervaart voldoen. Conform de CE regels, dienen wij alle onderdelen minimaal 20 jaar na beëindiging van een model op voorraad te houden. Ook alle onderdelen voor periodiek onderhoud zoals b.v. lucht, water en oliefilters, zijn uit voorraad bij ons verkrijgbaar. Daarnaast zijn de onderdelen wereldwijd leverbaar door talloze bedrijven gezien de vele toepassingen van deze motoren.

Om TIMRAY MARINE DIESEL B.V. enige controle te geven over de wijze waarop motoren worden geïnstalleerd, moet iedere motor door een door TIMRAY erkende installateur aan een installatie-/ingebruikname inspectie onderworpen. De motor dient voor ingebruikname te worden geïnspecteerd op een correcte werking van de motor en alle onderdelen/externe factoren die een correcte werking van de motor mogelijk maken. Deze ingebruikname-inspectie is een voorwaarde voor de geldigheid van de garantiedekking. De ingebruikstelling van de motor mag daarom uitsluitend worden uitgevoerd door personen die technisch bevoegd zijn, zich professioneel (in de maritieme sector) seriematig bezig houden met het installeren van scheepsdieselmotoren voor de pleziervaart en hiermee aantoonbare ervaring hebben. Aanspraak op garantie van motoren kan alleen worden gemaakt als het installatieformulier incl. bijlages,door de erkende installateur*, volledig en naar waarheid zijn ingevuld en binnen 14 dagen  na de datum van inbedrijfstelling worden gestuurd aan TIMRAY MARINE DIESEL B.V. te Katwijk. Garantie wordt alleen verstrekt indien de installatie in orde is bevonden en het formulier is ondertekend door de eigenaar en de erkende installateur! Daarnaast dient voor de inbedrijfstelling de gebruiker/eigenaar het garnantie- en service te ondertekenen waarmee deze aangeeft van zowel de inhoud van de bedieningshandleiding als de inhoud van het service- en garantieboek kennis te hebben genomen. Garantietermijnen gaan in op de dag van facturatie en is van toepassing op de eerste eigenaar/gebruiker. Bij garantiezaken dient naast een volledig ingevuld en ondertekend serviceboek, een volledig ingevuld en ondertekend inspectieformulier incl. bijlages gepresenteerd te worden.

TIMRAY staat in voor zowel de deugdelijkheid van het geleverde product als voor de kwaliteit van het door haar geleverde materiaal. Gebreken zullen door TIMRAY worden weggenomen door eventueel reparatie of vervanging (door TIMRAY te bepalen) van het gebrekkige onderdeel, op een door TIMRAY te bepalen plaats, op een door TIMRAY te bepalen tijdstip tijdens normale werktijden binnen een door TIMRAY te behalen tijdsperiode. Demontage of montage van deze onderdelen en/of producten is nimmer voor rekening van TIMRAY . De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe delen, zijnde nimmer aansprakelijk aanvaarden voor enige andere door opdrachtgever en/of koper geleden schade. Indien zonder schriftelijke toestemming van TIMRAY vooraf, een schade en/of gebrek door of in opdracht van opdrachtgever en/of koper hersteld is, is TIMRAY onder geen enkele voorwaarde verplicht een claim met betrekking tot deze schade en/of gebrek te honoreren. De garantiedekking is conform de Algemene Leverings - en Verkoopvoorwaarden. De inbedrijfstelling van de motor dient binnen maximaal 8 (acht) weken na levering af TIMRAY B.V. te Katwijk te worden uitgevoerd.

Niet commerciële toepassing: De TIMRAY scheepsdieselmotoren worden bij niet-commercieel gebruik (particulieren) in pleziervaartuigen door TIMRAY tegen alle materiaal– en/of constructiefouten gegarandeerd, gedurende een periode van 24 (vierentwintig) maanden, of van maximaal 500 (vijfhonderd) bedrijfsuren, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. In aanvulling op deze garantietermijn garandeert TIMRAY gedurende de daaropvolgende 36 (zesendertig) maanden, of nogmaals 500 (vijfhonderd) bedrijfsuren maximaal, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt, de navolgende motoronderdelen: het gietwerk van het cilinderblok, het gietwerk van de cilinderkop, de krukas, de nokkenas, het gietwerk van de vliegwielbehuizing, het gietwerk van de distributiebehuizing, de distributietandwielen en de zuigerstangen.

(Licht) commerciële toepassing: In geval van (licht)commerciële/zakelijke toepassing en wederverkoop van TIMRAY scheepsdieselmotoren zijn oorspronkelijke garantietermijnen niet van toepassing, tenzij in bijzondere gevallen schriftelijk akkoord is gegeven door TIMRAY. Bij een schriftelijk akkoord bij geldt voor lichtcommerciële toepassingen een garantietermijn van maximaal 12 (twaalf) maanden, of maximaal 300 (driehonderd) bedrijfsuren, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. Motoronderdelen en accessoires De garantiedekking voor motoronderdelen en accessoires bedraagt 12 (twaalf) maanden na de factuurdatum. De onderdelen voor periodiek onderhoud zijn hierin niet begrepen. De dekking voor licht commerciële toepassing is conform bovenstaande. Reparaties / vervanging: Reparaties of vervangen van onderdelen en/of producten onder garantie (al dan niet met bijbetaling) heeft geen invloed op de oorspronkelijke garantietermijnen. Onder garantie vervangen of gerepareerde onderdelen worden gegarandeerd gedurende de resterende garantieperiode van het oorspronkelijk aangeschafte produkt of waarvan het deel van uitmaakt. Levering van onder garantie vallende onderdelen en/of producten worden franco geleverd. De vervangen onderdelen en/of producten moeten franco aan ons worden teruggezonden. Demontage of montage van onderdelen en/of producten is nooit voor rekening van TIMRAY. De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe delen, zijnde wij nimmer aansprakelijk voor enige andere door opdrachtgever en/of koper geleden schade. Over het algemeen hebben wij de bevoegdheid (uitsluitend te onzer bepaling) in bepaalde gevallen in plaats van levering van nieuwe delen, het geleverde geheel te vervangen dan wel dit terug te nemen. Behandeling van schade en/of gebreken mogen uitsluitend worden uitgevoerd indien TIMRAY hiertoe hier van tevoren schriftelijk toestemming voor heeft verleend. Indien zonder schriftelijke toestemming door TIMRAY vooraf, een schade en/of gebrek door opdrachtgever en/of koper hersteld is, is TIMRAY onder geen enkele voorwaarde verplicht een claim met betrekking tot deze schade en/of gebrek te honoreren, dit uitsluitend ter beoordeling van TIMRAY.

Zichtbare gebreken dienen direct, doch uiterlijk binnen vijf dagen, schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan de TIMRAY MARINE DIESEL B.V., installateur of leverancier. De garantiedekking geldt slechts, indien de Leverancier van de motor aan opdrachtgever, en/of opdrachtgever en/of koper al zijn verplichtingen jegens ons (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan. De aanspraak op garantie vervalt indien: • het product of onderdeel is gebruikt voor een toepassing anders dan de toepassing zoals deze in de specificatie of handleiding is opgenomen, • het product/onderdeel/component/etc. onjuist is gemonteerd of geïnstalleerd, • er sprake is van natuurlijke slijtage, • de voorschriften met betrekking tot installatie noodzakelijke componenten, inbedrijfstelling, onderhoud en/of reparatie niet zijn opgevolgd, • het periodiek onderhoud niet is uitgevoerd door een door een technisch bevoegd maritieme onderhoudsbedrijf en/of indien periodiek onderhoud niet is opgetekend in dit SERVICE EN GARANTIEBOEK, • het product anders is gebruikt dan normaal voorzien, • de uitrusting of afstelling van het product zonder schriftelijke goedkeuring van TIMRAY is veranderd en/of aangepast • niet-originele onderdelen zijn toegepast. • onjuiste /niet toereikende / installatiecomponenten zijn gebruikt • een defect door de eigenaar niet binnen 14 dagen aan leverancier, installateur of aan TIMRAY schriftelijk wordt gerapporteerd, als dit defect door de eigenaar is waargenomen, of door de eigenaar zou moeten zijn waargenomen. Er kan dus uiterlijk 14 dagen na afloop van de garantie- periode melding worden gemaakt. De garantie heeft geen betrekking op: • gebreken die niet op materiaal of constructiefouten zijn terug te voeren. • b.v. gebreken door: normale slijtage, vervuiling, in- en uitwendig, roest en verfschade, bevriezing, oververhitting, overbelasting, vochtschade of onjuiste behandeling /gebruik. • schade ontstaan tijdens transport, distributie en/of opslag, • een reparatie die is uitgevoerd door een niet TIMRAY erkend onderhoudsbedrijf, indien TIMRAY voorafgaand aan de reparatie niet op de hoogte is gesteld en geen schriftelijke toestemming voor de reparatie heeft verleend, • op verzoek van klant toegepaste materialen of zaken die niet tot de normale levering behoren, • zonder toestemming van TIMRAY tegen betaling uitgevoerde inspecties, expertises, soortgelijke verrichtingen of adviezen en reparaties. • aan slijtage onderhavige onderdelen als bijvoorbeeld filters, pakkingen, verstuivers, smeermiddelen, thermostaten, lakken, slangen, borstels, V-snaren en impellers, • gevolgschade als winstderving, transport, reis- of verblijfskosten, verlies van tijd, arbeidsloon, verlies van eigendom, kosten van uitval of kosten die moe ten worden gemaakt om het product toegankelijk te maken, kraankosten, dokkosten, kosten door persoonlijk letsel of kosten door verlies van bezittin gen of enig ander vorm van gevolgschade in de meest ruime zin.

Timray Marine Diesel BV, al jaren uw leverancier voor perfecte en betaalbare scheepsdieselmotoren.
Voor vragen kunt u ons het beste bereiken via het volgende e-mailadres: info@timray.nl